වැව් බැදි රට ණැන පැහැසර - ගුවන් විදුලි අධ්‍යාපනික වැඩසටහන

අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මග පෙන්වීම යටතේ උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මෙහෙයවන ගුවන් විදුලි අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් ගුවනේ දිග හැරෙන කාලහෝරාව.

 

IMG 20210506 WA0000

 

IMG 20210506 WA0001

 

IMG 20210506 WA0002

 

IMG 20210506 WA0003

News & Events

05
Jun2021
ජංගම‌ සේවා වෙළඳුන්ගේ නාම ලේඛනය

ජංගම‌ සේවා වෙළඳුන්ගේ නාම ලේඛනය

සංචරණ සීමා බලපැවැත්වෙන කාල සීමාවේ ක්‍රියාත්මක වන...

Scroll To Top